N.S. Phadke Road
Mumbai, India 400 069
View on Foursquare